Trafikverket säkrar mark i östra Stockholm

Karta/bild: Trafikverket.
Karta/bild: Trafikverket.

En precisering av riksintresset för Östlig förbindelse i Stockholm går nu ut på remiss från Trafikverket. Förslaget ger berörda kommuner tydliga planeringsförutsättningar för framtida exploateringar.

Riksintressepreciseringen tar stor hänsyn till kommunernas behov av att exploatera marken. Samtidigt bevaras möjligheten att i framtiden bygga Östlig förbindelse, om ett sådant politiskt beslut skulle komma.

– Det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra framkomligheten genom att binda samman Norra och Södra länken. Behovet är så stort att det är ett så kallat riksintresse, och då behöver vi säkra mark för att kunna genomföra utbyggnaden i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket har, i linje med kommunernas utvecklingsplaner och behov av bostadsexploatering, minimerat markanspråket i riksintressepreciseringen. Bland annat genom att endast gå vidare med ett av tre alternativ för placering av tunnel.

Trafikverket hade tidigare ett uppdrag att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra och Södra länken på östra sidan av Stockholm. Men i den nationella transportplanen för 2018-2029 saknades finansiering för projektet, som därmed avslutades. Vid det laget hade dock planeringsarbetet pågått en tid, och gett goda kunskaper om förutsättningarna för Östlig förbindelse. Dessa kunskaper har nu tagits tillvara vid preciseringen av riksintresset Östlig förbindelse, och bidrar till ett mer slimmat markanspråk.

– Bostäder utgör idag inte ett riksintresse. Men med hänsyn till att bostadsförsörjningen är av helt avgörande betydelse i Stockholms län, har vi strävat efter att minimera markanspråken så långt möjligt, säger Helena Sundberg.

Förslaget går nu ut på remiss. Sista svarsdatum är 15 maj. Därefter beslutar Trafikverket om att fastställa riksintressepreciseringen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se