Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

© Foto: Christoffer Maund.

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Skellefteå Site East är en partnering mellan Skanska och Skellefteå kommun och Tyréns har fått i uppdrag att utföra projekteringen åt Skanska.

Det blivande industriområdet ligger på Hedensbyn, norr om området där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området är 45 hektar stort och består av ett skogklätt moränlandskap med två större höjdryggar och ett lösmarksområde med totalt cirka 25 meter höjdskillnad.

Projektet följer Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande vilket innebär att hela byggprocessen präglas av ett miljö- och kvalitetstänk. Bland annat kommer Skanska återanvända samtliga massor som finns inom området och inget fyllnadsmaterial ska köpas in.

Bär- och förstärkningslager produceras från den bergschakt som utförts inom området. Den morän som påträffats vid de geotekniska undersökningarna tillhör generellt en sämre materialtyp än den som vanligtvis används vid uppfyllnad under byggnader. Sammantaget har detta ställt stora krav på geotekniker och projektörer att hitta innovativa lösningar för att optimera massanvändning och nå massbalans.

– Massbalansen är en av utmaningarna i projektet. Vi har använt oss av tillgänglig teknik i form av såväl traditionella undersökningsmetoder som georadar för att skapa en mark- och bergmodell som vi utgått från i projekteringen. Som alla modeller innehåller den vissa osäkerheter som är svåra att kvantifiera, säger Åsa Burman, uppdragsansvarig och avdelningschef på infradesign 2 på Tyréns.

I takt med att produktionen fortskrider i högt tempo lär vi oss mer om de verkliga förhållandena vilket har lett till ett behov av att göra vissa förändringar gentemot den ursprungliga projekteringen för att fortsatt upprätthålla massbalansen.

– Det har varit utmanande och lärorikt att arbeta på ett sätt som vi inte är vana vid sedan tidigare. Vi har fått göra anpassningar under arbetets gång för att kunna nyttja de massor som finns inom området, i enighet med projektets uppsatta miljömål, säger Katarina Sandahl, geotekniker på Tyréns.

Alla delar i projektet har klimatberäknats och en klimatkalkyl för olika alternativ har legat till grund för val av alternativ för att belysa skillnaderna. Vi har bland annat med hjälp av livscykelanalys (LCA), jobbat med att belysa klimatpåverkan av olika val för att både minska projektets klimatpåverkan och höja kunskapsnivån om hur olika val påverkar projektets klimatavtryck.

– Att snabbt få servera våra projektörer och beställare med beräknad klimatpåverkan för olika alternativa lösningar är något man vill bidra med i alla projekt. Klimatpåverkan har funnits med som beslutsunderlag och kunskapsnivån angående klimatpåverkan samt olika åtgärder har ökat inom alla teknikområden, säger Anna Pantze, miljöspecialist på Tyréns.

Tyréns projektering har bedrivits som en variant av Virtual Design and Construction (VDC), med veckovisa projekteringsmöten tillsammans med Skanska och Skellefteå kommun samt täta arbetsmöten i mindre grupper.

– Att jobba tätt tillsammans med beställaren har varit en styrka och bidragit till en bättre slutprodukt och ett lärande för alla inblandade, med ökad förståelse för de olika aktörernas perspektiv och behov i såväl projekterings- som produktions- och driftfas, avslutar Åsa Burman.

Projekteringsuppdraget startades i september 2019 och har dellevererats under våren 2020 med planerad sista leverans i september 2020. Tyréns har bidragit med kompetenser inom geoteknik, dagvatten, VA, mark- och vägprojektering, arbetsmiljö samt LCA-analys.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se