Stora Enso säljer skog i Halland

Som en del av optimeringen av sin skogsmark, har Stora Enso undertecknat ett avtal om att avyttra skogsinnehav i Halland till skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Den totala ytan skogsmark som ingår i transaktionen omfattar cirka 5 200 hektar. Försäljningspriset uppgår till cirka 940 miljoner kronor.

Transaktionen är i linje med Stora Ensos policy att avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten. Skogsmarken ligger geografiskt långt bort från Stora Ensos övriga skogsinnehav, vilket begränsar skalfördelarna. Avyttringen påverkar inte Stora Ensos närliggande bruk i Hylte, som utnyttar andra virkestillgångar i sin produktion. Skogsmarken motsvarar mindre än 0,5 procent av Stora Ensos totala skogsinnehav i Sverige.

Köpeskillingen för avyttringen uppgår till 90 MEUR. Stora Enso kommer, baserat på tillgångarnas historiska kostnad, att redovisa en vinst på cirka 70 MEUR i Forest divisionens operativa rörelseresultat för första kvartalet 2021. Vinsten enligt IFRS kommer att vara cirka 30 miljoner euro, baserat på det uppskattade bokförda IFRS-värdet vid avyttringsdagen.

Transaktionen beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2021.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se