Stor insats mot granbarkborren även i skyddad skog

För att begränsa angreppen av granbarkborrar i Sveriges skyddade skogar, pågår nu en större insats än någonsin tidigare på Skogsstyrelsen. Åtgärder som till exempel barkning eller fällning av angripna träd utfördes på många platser i södra och mellersta delarna av landet under juni och juli månad.

Skogsstyrelsen har inventerat mer än två hundra biotopskydd och naturvårdsavtal inom det beslutade bekämpningsområdet i Götaland och Svealand. Områden har valts ut för inventering med hjälp av bland annat riskkartor och uppgifter om tidigare års angrepp av granbarkborre. Det är områden där naturvärden är knutna till gran som har valts ut och framförallt de områden där angrepp fanns redan föregående år.

Inventeringen visar att det finns färska eller äldre angrepp av granbarkborre i en övervägande del av de besökta områdena.

– Att det finns angrepp i de områden vi valt ut för inventering är vad vi hade förväntat oss. Däremot varierar angreppens omfattning mycket, från angrepp i några enstaka vindfällen till hundratals angripna stående träd, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

I produktionsskog ska angripna granar så snart som möjligt avverkas och forslas bort från skogen för att begränsa spridningen och rädda så mycket virkesvärde som möjligt. I formellt skyddade områden gäller andra regler, men granbarkborren kan ibland behöva bekämpas i syfte att bevara områdets naturvärden. Det kan till exempel vara aktuellt i områden med gammal och ofta kalkrik artrik granskog.

– De åtgärder som är aktuella är oftast barkning av vindfällda och angripna granar eller fällning med efterföljande barkning av stående angripna granar. I de flesta fallen lämnas de för granbarkborre oskadliggjorda granarna kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden, säger Johan Åberg.

Med anledning av de omfattande problemen med granbarkborre i framförallt södra och mellersta delarna av landet har Skogsstyrelsen mer än tredubblat omfattningen av insatser mot granbarkborre i formellt skyddade områden under 2020. Förutom de bortemot hundra åtgärder som nu utförs, framför allt i juli då åtgärderna är mest effektiva, har närmare 3 000 fångstfällor satts ut i ett drygt 50-tal områden från norra Skåne till norra Uppland.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se