Stämmer staten efter tjäderdom

_W5A1873

– Skogsstyrelsen har genom hela ärendet hävdat att begränsningarna inte medför någon rätt till ekonomisk kompensation från staten. Mark- och miljööverdomstolen skriver däremot att markägarna har rätt till ersättning, men att detta är en fråga som domstolen inte kan pröva inom ramen för målet. För markägarna står betydande virkesvärden på spel.

– Tillvägagångssättet vållar inte bara skada och bekymmer för markägarna, utan belastar rättsväsendet i onödan. Det är inte rimligt att markägare efter två rättsliga prövningar ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning är tjäderpopulationen i landet förvisso livskraftig. Domstolen menar emellertid att den planerade avverkningen skulle leda till att tjäderns bevarandestatus i Västra Götaland påverkades negativt. Utgångspunkten för domstolen har varit att särskild hänsyn måste tas till tjäderns så kallade kycklingbiotoper i närheten till kända spelplatser, trots att hönor kan förflytta sig långa avstånd från en spelplats för att föda upp sina kullar.

– Den tolkning av artskyddsförordning som både domstolar och myndigheter gör pekar på behovet att snabbt få till en översyn av lagstiftningen. Den rådande tolkningen riskerar enligt vår mening strida med de proportionalitetskrav och det egendomsskydd som den svenska grundlagen ger uttryck för. Människor upplever sig i dag rättslösa, säger Göran Örlander.

I väntan på en sådan översyn kommer Södra bistå markägarna för att få sin rätt till ersättning prövad i domstol.

– Redan inom ett par veckor kommer en stämningsansökan mot staten att lämnas in, avslutar Göran Örlander.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se