Stabil orderingång för Viedekke

Bygg- och anläggningskoncernen Veidekke omsatte 9,5 miljarder norska kronor under första kvartalet. En tvist i Norge med Statens vegvesen är löst med negativ resultateffekt. Utan denna negativa resultateffekt var resultatet före skatt -37 miljoner kronor. Vid kvartalets slut hade koncernenen orderreserv på 43,1 miljarder kronor.

– Vi har kommit överens med Statens vegvesen om E39 Svegatjørn–Rådal, ett projekt som påbörjades 2015. Detta har varit en sak som har följt oss i många år och som både vi och byggherren brukat mycket tid och resurser på. Även om utfallet av förhandlingarna inte blev som vi tänkt oss, ser vi fram emot att få lägga denna sak bakom oss, säger Jimmy Bengtsson, vd och koncernchef på Veidekke.

Orderingången under årets första kvartal uppgick till 10,3 miljarder kronor, jämfört med 10,4 miljarder kronor under motsvarande period förra året. Ungefär två tredjedelar av orderreserven kommer till omsättning i de kommande tolv månaderna. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 43,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 4 procent från årsskiftet och 9 procent från samma period 2022.

– Vi är mycket nöjda med att vi, i en mer utmanande marknad, har en solid orderingång och att vi ökar omsättningen med 13 procent jämfört med motvarande kvartal i fjol, säger Bengtsson. Även om vi upplever en mer krävande marknad, med längre ledtider och fördröjda projekt, har tillgången på nya projekt i början av 2023 överlag varit god och Veidekke har stärkt orderreserven, säger Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder kronor, jämfört med 8,4 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Byggverksamheterna i Norge och Danmark samt Infrastruktur Sverige ökade i omsättning. Bygg Sverige omsatte på nivå med förra året, medan Infrastruktur Norge hade en nedgång på 18 procent.

Resultat före skatt var -147 miljoner kronor. Justerat för förlikningen av tvisten med Statens vegvesen, var det under­liggande resultatet -37 miljoner kronor, jämfört med -55 miljoner kronor under första kvartalet 2022. Första kvartalet förra året inkluderade extraordinära finanskostnader på 33 miljoner kronor.

Som vanligt för första kvartalet, var resultatet präglat av lågsäsong inom asfalt, jord-och bergmaterial och delar av anläggnings­verksamheten. Ökad aktivitet gav resultatökning i Bygg Norge och den danska verksamheten, medan kostnadsökning i asfaltsverksamheten och fortsatt tapp i byggverksamheten i Stockholm påverkat negativt. Den samlade resultatmarginalen, justerat för förlikningen av tvisten, var -0,4 % mot -0,7 procent i första kvartalet 2022.

© Anläggningsvärlden 2023.