Skogsstyrelsen: Skyddad skog inte orsak till barkborren

granbarkborre_gran

Allvarliga angrepp av granbarkborre har drabbat många skogsägare i södra Sverige och borrarna har tagit död på granar motsvarande miljardbelopp. Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog, där angripna träd ofta får stå kvar, skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna.

Så är det inte, enligt Skogsstyrelsen som anser att striden mot granbarkborren kommer stå i produktionsskogen. Den ovanligt varma och torra sommaren 2018 ledde till omfattande arealer med torkstressade granar och en massförökning av granbarkborrar. Granbarkborren är visserligen en naturlig art i den svenska skogen men skadorna för skogsbruket är mycket stora. Skadornas värde bara i Götaland har beräknats till minst en miljard kronor.

På landskapsnivå handlar det nu om historiskt höga populationer av granbarkborrar, som gynnats av den varma sommaren och vårt lands omfattande satsning på granproduktion. Nu är mängden barkborrar så stor att det på allvar utgör ett hot mot skogsnäringen.

– Vi ser det som olyckligt att det nu förs en debatt där skulden för barkborrarnas framfart läggs på naturreservaten och annan skyddad skog som biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns ingen forskning som stödjer att så är fallet, säger Göran Rune, chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen. Naturreservaten är mer att betrakta som små isolerade öar i ett stort produktionshav och bidrar inte till den stora skadebilden. Analyser från det hårt drabbade Götaland visar att 97 procent av skogen där granbarkborrar trivs ligger utanför naturreservat och andra skyddade områden.

Att äga skog intill ett angripet naturreservat kan i vissa fall vara ett problem för enskilda skogsägare om angreppet sprider sig. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna arbetar därför intensivt med att minska risken för att de ska drabbas av spridning.

– I de fall grannar till angripna skyddade områden riskerar att drabbas av spridning gör vi allt vi kan, säger Göran Rune.

Vad som går att göra måste beslutas i varje enskilt fall. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen arbetar redan idag med att avverka skadade skogar där detta är förenligt med områdets naturvärden och beslutade syften.

Under 2019 har länsstyrelsernas arbete främst handlat om att avverka gran, använda fällor och att lägga ut fångstvirke. Dessutom har punktinsatser gjorts genom att barka angripna träd. Skogsstyrelsen har använt nästan en miljon kronor för motsvarande insatser.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se