Skogsägarna vill stärka naturvärden men upplever hinder

Enligt forskarna vid Linnéuniversitetet kan man genom att utforma policyprocesser där skogsägarnas egna idéer om skogsskötsel inkluderas kan man skapa en gynnsam miljö för samarbete och hållbar skogsförvaltning.

Forskare har undersökt hur privata skogsägare, via olika skötselmetoder, påverkar miljövärden i den egna skogen. Forskarnas slutsats är att skogsägare gör många, men osedda, miljöinsatser och att de upplever hinder.

I södra delen av Sverige står privata enskilda skogsägare för ägandet av cirka 80 procent av skogen. I en studie intervjuade forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö 23 skogsägare, med fokus på skogens miljövärden och skogsägarnas betydelse för att utveckla dessa på privatägd mark i södra Sverige.

Forskarna vid Linnéuniversitetet fann att skogen har många funktioner för dess ägare. De viktigaste funktionerna för skogsägarna är sociala och känslomässiga, tlll exempel skogens betydelse för sådant som bärplockning, jakt, friluftsliv, livsstil och familjeband.

I intervjuerna framgick även att skogsägare även har många önskemål om vad de skulle vilja göra i sitt skogsbruk. Bland annat skulle de vilja producera skogar med mer variation i trädålder och trädslag, skapa blandbestånd, lövskogar och öppna livsmiljöer.

– Skogsägarna talade om att de i praktiken genomför många konventionella produktionsfrämjande skogsskötselåtgärder, men faktiskt ännu fler åtgärder för miljömässiga, sociala, kulturella och emotionella syften som, avsiktligt eller oavsiktligt, gynnar miljövärdena i skogen, säger Rikard Jakobsson, lektor i skogsskötsel på institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet.

Vidare visar studien att skogsägare upplever hinder på flera plan. Det kan röra sig om enkla saker som att skogsägaren inte får tag i plantor av alla trädslag. Incitament som ekonomisk ersättning för vissa åtgärder, politik som uppmuntrar skogsägarens egna initiativ, resurser till exempel i form av plantmaterial av tall och lövträdslag, samt relevanta skogsskötselråd skulle, enligt studien, kunna minska skogsägarna upplevda hinder och främja utvecklingen av miljövärden.

– Genom att utforma policyprocesser där skogsägarnas egna idéer om skogsskötsel inkluderas kan vi skapa en gynnsam miljö för samarbete och hållbar förvaltning av skogens resurser, säger Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel på institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se