Skicket på vägarna allt sämre

I inriktningsplaneringen som Trafikverket redovisar i regeringsuppdraget lyfter verket att skicket på landets vägar blir allt sämre. Medlen som är avsatta till underhåll räcker inte till allt som behöver göras. På sikt driver det kostnaderna och gör underhållet mindre effektivt.

En ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter. 

I inriktningsunderlaget lyfter Trafikverket fram ett ökande underhållsbehov på väg och järnväg. Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet. Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns. 

− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. 

Trafikverket betonar också vikten av att göra insatser tidigt för att förhindra att ännu större underhållsåtgärder blir nödvändiga längre fram. 

− Underhåll i god tid lönar sig i längden, säger Lena Erixon.

Behoven i den statliga infrastrukturanläggningen är stora, och det kommer att krävas hårda prioriteringar i fördelningen av ekonomiska ramar. Nuvarande ekonomiska planeringsram räcker inte för genomförande av namngivna investeringsåtgärder, eller vidmakthållande för att upprätthålla vägarnas och järnvägens funktion.

− En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

En central utgångspunkt i framtagningen av inriktningsunderlaget har varit att transportsektorns klimatmål ska nås. Trafikverkets analyser visar att målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser.

En omfattande elektrifiering är nödvändig för att klara klimatmålen, vilket förutsätter en utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid. Eftersom elektrifieringen tar tid krävs en ökad användning av biodrivmedel. Trafikverket rekommenderar därför regeringen att säkerställa en strategi för produktion och användning av biodrivmedel.

Inriktningsunderlaget utgör ett underlag, för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför en kommande infrastrukturproposition. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se