Setra ser ett förbättrat marknadsläge

– På grund av Covid 19-situationen i världen är det svårt att bedöma hur marknaden utvecklas under början av 2021, men utifrån nuvarande situation på trävarumarknaden ser det betydligt bättre ut än tidigare under året, säger Katarina Levin, vd på Setra.

Träindustriföretaget Setra redovisar för årets nio första månader 2020 ett rörelseresultat på
56 miljoner kronor (95). Nettoomsättningen uppgick till 3 043 miljoner kronor (3 262). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -3 miljoner kronor (-22) och nettoomsättningen till 840 miljoner kronor (879).

Setra redovisar för årets tre första kvartal ett positivt rörelseresultat på 56 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med samma period 2019, främst till följd av betydligt lägre försäljningspriser. Sågproduktionen har kunnat fortgå utan permitteringar men låg produktionsnivå i juli har påverkat resultatet negativt. Marknadsläget har förbättrats väsentligt under årets tredje kvartal. Marknaden i Europa är återigen stark och exporten från Europa till USA har ökat kraftigt. Detta, i kombination med minskade produktionsvolymer i Kanada, har medfört att det råder en generell brist av varor på den globala marknaden.

–­ Nuvarande situation med stark efterfrågan och brist på varor ger Setra möjlighet att producera för fullt under hösten. På grund av Covid 19-situationen i världen är det svårt att bedöma hur marknaden utvecklas under början av 2021, men utifrån nuvarande situation på trävarumarknaden ser det betydligt bättre ut än tidigare under året, säger Katarina Levin, Setras vd.

I slutet av september gick Setras första leverans av korslimmat trä till Bologna 1, som är det första av fyra hus i kvarteret Cederhusen i centrala Stockholm. Cederhusen byggs av Folkhem och blir Sveriges största bostadskvarter i massivträ. Leveranserna av KL-trä till Bologna 1 planeras pågå året ut och en bit in i januari 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten januari t.o.m. september uppgick till 392 miljoner kronor (125). Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital. Den finansiella nettoskulden uppgick till 230 miljoner kronor (268) vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 16 procent (18).