Samhällstillgångar närmar sig bäst före datum

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum – oron i branschen är stor. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt. Foto: Per Eriksson

En ny rapport från analys- och teknik-konsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhälls-byggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

Det är hög tid att ansvariga myndigheter sätter sig in i hur statusen ser ut för våra samhällsbärande funktioner och hur de påverkar varandra om de inte fungerar, menar de organisationer som intervjuas i rapporten. 

Många av de system som vi är så beroende av byggdes på 50- och 60-talen och en puckel av investeringsbehov har under lång tid skjutits fram. WSP har intervjuat representanter för flera av de branschorganisationer som arbetar med dessa frågor dagligen, och svaren visar att det finns stor oro för att inte tillräckligt mycket görs.

– Elnätssituationen är ansträngd och stamnäten behöver kraftigt byggas ut för att möjliggöra samhällets klimatomställning. För det behöver tillståndsprocesserna kortas ned och för det krävs krafttag från politiken ganska omgående. Därtill behövs mycket ny kompetens och det är verkligen bråttom. Sen tror jag att det är viktigt att det finns en acceptans från samhället att det måste få kosta litegrann, alternativet att inte ställa om från fossila bränslen är så mycket dyrare, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

I rapporten, som bygger på intervjuer med elva av de största branschorganisationerna i Sverige, framkommer att det redan idag finns ett stort behov av investeringar för underhåll, renovering och utveckling av Sveriges samhällstillgångar. Samtidigt pågår en förskjutning av investeringarna på framtiden, vilket innebär att investeringsbehoven växer för varje år som går. Detta i kombination med att många svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna ska finansieras i framtiden riskerar att leda till stora svårigheter den dag då problemen blir akuta. 

– Läget är inte hopplöst, tvärtom är satsningar på våra redan byggda samhällstillgångar rätt väg att gå för att ta ansvar både ekonomiskt och miljömässigt, och särskilt aktuellt just nu för att det är ett klokt sätt att hålla igång ekonomin under pandemin, menar Håkan Danielsson, vd på WSP

– Det vi saknar är ett helhetsperspektiv så att vi kan ta väl avvägda beslut när vi prioriterar underhållet. Vi behöver skaffa oss koll på sårbarheterna. Var är underhållsarbetet mest akut, hur ser de ömsesidiga beroendena ut och vilka kompetenser behöver vi för att kunna genomföra arbetet? Därtill tror jag att vi behöver våga ifrågasätta vem som äger och förvaltar tillgångarna på bästa sätt. Här kan vi inspireras av andra delar av världen. Det saknas inte idéer och nya perspektiv, däremot saknas det en hel del finansiering.

Branschorganisationerna identifierar totalt åtta samhällstillgångar som särskilt viktiga, och utvecklar i rapporten vilka insatser som krävs för de olika tillgångarna. Utöver el- och vattensystem, nämns även tillgångar som till exempel bredband, byggnader, bostäder, vägar och kompetensförsörjning. Av branschorganisationernas svar framkommer det att det finns en oro, när det gäller samtliga områden, för att tillgångarna inte tas tillvara på ett tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt. 

En klar majoritet av de svarande branschorganisationerna ser politisk opinion som det främsta hindret för att kunna utveckla Sveriges samhällstillgångar. Branschorganisationerna efterfrågar större samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv när det kommer till att renovera och förädla de tillgångar som tas upp i rapporten.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se