Så kan Sverige få bättre ungskogar

ungskog
Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Skogsstyrelsen erbjuder ett flertal tjänster som skogsägarna kan använda. Foto: Per Eriksson

Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre.

Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna.

– Vi vill öka intresset hos landets skogsägare för en aktivare skötsel av ungskogen. I vissa delar av landet behöver föryngringarna, det vill säga när ny skog ska sättas, bli bättre och över i stort sett hela landet så ser vi att fler ungskogar behöver röjas. Röjningen ökar värdet på skogen och minskar risken för skador, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Älg och andra hjortdjur påverkar också utvecklingen av ungskogen. Även i år visar älgbetesinventeringen (Äbin) på omfattande skador i landets ungskogar. Värst är skadorna i Götaland, men även flera områden i mellersta Sverige har mycket skador. I norr ökar skadorna, efter ett par år med lägre skador.

Skogsstyrelsen har ett flertal tjänster som skogsägarna kan använda. I Mina sidor kan exempelvis avverkning, röjning och föryngring planeras. Med hjälp av Skogliga grunddata kan skogsägarna ta fram digitala kartor som beskriver skog och mark, alltifrån virkesförråd, trädens diameter och höjd, till hur fuktig marken är.

Skogsstyrelsen kommer under hösten, i kampanjen Logga in i din skog, att visa hur skogsägare och andra kan använda olika e-tjänster och kartor när de sköter sin ungskog.

© Anläggningsvärlden Förlags AB 2016.