Så återbrukas prefabricerade betongelement

I ett nytt internationellt projekt ska man ta reda på hur använda betongelement kan demonteras utan skadas, för att kunna återanvändas i nya byggnader. Från Sverige deltar KTH och allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem. Foto: Helsingborgshem

Ett nytt internationellt projekt  har som mål att inom ramen för en ekonomiskt lönsam affärsmodell ta reda på hur använda betongelement kan demoneras utan att skadas, för att kunna användas på nya byggnader.

Projektet ReCreate som koordineras av Tammerfors universitet i Finland, lanserades i maj och finansieras genom EU:s utlysning inom Horisont 2020, för projekt som siktar till att utvecklas lösningar för att återanvända och återvinna byggavfall och rivningsavfall.

I Sverige består klustret av KTH i Stockholm och det allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem. I samband med en rivning av fastigheter i miljonprogramsområdet Drottninghög i mars förra året demonterade och bevarade Helsingborgshem betongelement som nu ska återbrukas inom projektet ReCreate.

– Projektet kommer att utveckla och sprida metoder för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten i hela återbruksprocessen, från demontering till nybyggnad. KTH:s del av projektet kommer att fokusera på att lokalisera och katalogisera byggelementen, digitalisering, design och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, säger Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, som leder projektet i Sverige.

Själva processen för att återbruka betongelement är ännu inte klarlagd. Det är inte känt hur de olika delarna och aktörerna i en byggprocess påverkas. Det är många frågor som projektet vill ha svar på.

Till den kommande stadsmässan H22 som arrangeras nästa sommar, planerar KTH och Helsingborgshem att bygga en mässpaviljong av de återbrukade betongelementen och visa designlösningar på hur nya bostäder kan byggas med återbrukade betongelement.

–Vi måste ta till vara på miljonprogrammets bostadshus, som har ett oförtjänt dåligt rykte, där det finns ett stort renoveringsbehov men också stora möjligheter i det fall man måste ta till rivning. Tanken är att vi ska riva så lite som möjligt och att det som ändå rivs ska återbrukas i stället för att bara bli vägkross, säger Erik Stenberg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Foto: Helsingborgshem.