Råvaruförsörjningen en utmaning för skogsindustrin

timmerbil som hämtar virke i skogen,
Den svenska skogsbranschen fortsätter att brottas med en svag konjunktur. Även om produktpriserna, efter stora fall, fortfarande många gånger är högre än före pandemin har det höga kostnadsläget gjort att marginalerna har varit låga, eller till och med negativa. Foto: Per Eriksson

För både papper och trävaror gick produktionen ned under förra året. Massaproduktionen blev dock stabil tack vare en rekordstor export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning för skogsindustrierna. Som Sveriges största köpare av transporter och med en stor export till utlandet påverkas dessutom hela branschen av olika utmaning inom logistiken.

Det visar branschorganisationen Skogsindustriernas färska marknadsrapport ”Så går det för Skogsindustrin”.

”Mest tydligt är nog annars för trävarorna där vi förväntar oss att USA kommer att återigen takta upp och gå råstarkt under året”

– Orsakerna till den låga efterfrågan är framförallt den svagare konjunkturen som slagit mot konsumtionen, men också en avveckling av globala lager som byggdes upp under 2022. Produktionstrenden för den svenska skogsindustrin har i stort sett följt Europas, men vi ser ändå att vi med god konkurrenskraft lyckas gå något bättre än andra europeiska länder, även om den svaga kronan har hjälpt till att utjämna konsekvenserna, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.

Under förra året minskade produktionen av papper med tolv procent. Denna nedgång har delvis påverkats av faktorer som konsumtion, ränta och inflation. Enligt Skogsindustrierna slog papperssegmentet tidigt på bromsen och har legat relativt stabilt under hela 2023. Produktionen av trävaror som gick starkt under stora delar av fjolåret gjorde en inbromsning under årets sista månader, och nedgången de två sista månaderna blev hela femton procent.

För helåret innebar det en total nedgång på sex procent. Det gör att nivån för 2023 summeras till den lägsta på åta år. Det är tillgången på råvaror som är hämmande. Lagren har sjunkit och pressad råvarusituation i hela Europa, orsakad av bland annat omfattande barkborreangrepp, skapar osäkerhet.

exportprisindex för trävaror. diagram
Risken framöver är en vikande pristrend i Europa, samtidigt som kronan stärks. Det kan slå dubbelt mot den svenska trävaruexporten. Källa: SCB och Skogsindustrierna

– Vi ser en ny situation på råvarusidan. Det är pressat i Sverige, men vi bedömer att det är, och kommer att vara, värre i resten av Europa. Marknadsläget och råvarutillgången sätter tydligt fingret på hur viktig skogsresurserna i Norden är för att Sverige, Europa och världen ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle, säger Christian Nielsen. 

I närtid ser den redan svaga konjunkturen ut att hålla i sig. Men det finns ändå ljuspunkter. Ett USA som bygger mer i trä kan betyda möjligheter för svensk virkesexport.

– Under 2023 har det slagits exportrekord av massa till Kina och det har skett en återhämtning av efterfrågan på grafiskt papper, som trotsar den långsiktiga nedgången för segmentet. Mest tydligt är nog annars för trävarorna där vi förväntar oss att USA kommer att återigen takta upp och gå råstarkt under året. Men det är svårt att se att det kan vända trävarukonjunkturen det närmaste halvåret, menar Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna. 

Den nya ”Så går det för skogsindustrin”-rapporten har fokus på transporter. Branschens logistikutmaningar handlar dels om tillfälliga situationer, som rebellattackerna i Röda havet och en ovanligt kraftig isläggning som krävt intensiva insatser av isbrytarflottan för att hålla de svenska sjöfartslederna öppna, dels om strukturella utmaningar kopplade till eftersatt underhåll av det svenska transportsystemet.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsbranschen.

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se