Överenskommelse om skydd av fjällnaturskogar

Naturvårdsverket, Holmen, SCA och Stora Enso Skog  tecknar nu en avsiktsförklaring för att klargöra viktiga förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar.

Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen Holmen, SCA och Stora Enso teckar nu en avsiktsförklaring för att klargöra förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskog.

Längs hela den svenska fjällkedjan finns ett stort sammanhängande skogslandskap med höganaturvärden. Området är ett av få intakta större skogslandskapen i Europa. Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen har nu träffat en avsiktsförklaring med anledning av de förslag i Skogsutredningen som berör regleringen av fjällnaturskogarna.

– Vi etablerar nu samverkan med de tre skogsbolagen för att möjliggöra goda lösningar framåt. Genom avsiktsförklaringen vill vi beskriva hur ett arbete med förhandlade lösningar för nya naturreservat kan genomföras praktiskt utan att föregripa den politiska processen kring Skogsutredningens förslag, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

En viktig utgångspunkt i avsiktsförklaringen är långsiktighet. Ambitionen är att bevara ett stort sammanhängande skogsområde med många olika markägare. Skyddet bör därför i första hand regleras formellt skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Enligt parterna finns det också goda skäl att hantera Skogsutredningens förslag om fjällskogspaketet sammanhållet så att aktuell skog kan undantas från aktivt skogsbruk till lägsta möjliga transaktionskostnad.

Genom att verka för överenskommelser med bolagen om deras skogsinnehav i det aktuella området öppnas samtidigt en möjlighet för att genomförandet av fjällskogspaketet för enskilda skogsägare skulle kunna ske på mer frivillig bas än vad Skogsutredningen föreslår.

Om Regeringen fattar beslut om att begränsa brukandet av aktuella skogsområden, så kommer skogsbolagen erbjuda Naturvårdsverket möjlighet att förvärva mark inom det överenskomna området till aktuellt marknadsvärde i utbyte mot ersättningsmark.

Skogsutredningens fjällskogssatsning kommer avgöras i en politisk process och omfattningen av ett eventuellt fjällskogspaket, liksom möjligheten att erbjuda ersättningsmark, är beroende av beslut av regering och riksdag. Denna avsiktsförklaring avser enbart beskriva hur ett fjällskogspaket skulle kunna hanteras om det fattas ett sådant beslut.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se