Ökat intresse för skogsvård

Ungskogsröjningen ökade med 18 procent jämfört med den föregående undersökningen 2017.  Det visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Foto: Per Eriksson

Skogsvårdsåtgärderna ökade under 2019, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Ungskogsröjningen ökade med 18 procent jämfört med den föregående undersökningen 2017. Även maskinell markberedning och skogsodling ökade med 13 respektive 6 procent.

Under 2019 utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästan 870 000 hektar i Sverige. Den största delen var röjning, 472 000 hektar, vilket är omkring 40 000–70 0000 hektar mer än de närmast föregående åren.

Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, utgjorde 2019 lite mer än 189 000 hektar, plantering stod för merparten av detta omkring 174 000 hektar. Skogsodlingen är något större än under 1990-talet då arealen uppgick till cirka
144 000 hektar i genomsnitt. Det kan i sin tur jämföras med den genomsnittliga skogsodlade arealen över åren 1955–1959 som uppskattats till omkring 95 000 hektar per år.

Arealen som markbereddes uppgick till drygt 172 000 hektar och nästan 36 000 hektar skogsmark gödslades under 2019.

Under 2019 planterades eller såddes omkring 2 000 hektar med contortatall i det storskaliga skogsbruket, det mesta i Södra Norrland. Det är en minskning mot de närmaste föregående undersökningarna, där snittet under 2010-talet legat på drygt 6 000 hektar. Det kan i sin tur jämföras med i genomsnitt 32 000 hektar per år under 80-talet när contortatallbestånd anlades som mest.

I samtliga landsdelar var röjning den åtgärd som genomfördes på störst areal. I Götaland röjdes cirka 187 000 ha medan 133 500 hektar röjdes i Svealand, 92 000 hektar i södra Norrland och 79 500 i norra Norrland. I södra Norrland markbereddes mest mark, runt 52 000 hektar medan det var minst areal 35 000 hektar i Götaland. Planteringen var mest utbredd i Götaland, 52 500 hektar, medan det i Svealand var lägst areal med 37 500 hektar.

Skattningar för Skogsstyrelsens åtgärdsstatistik finns ej avseende 2018 eftersom de underliggande undersökningarna inte genomfördes då.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se