Nytt bioenergikombinat till Norrköping

a817408eb5f61e30_org

I ett nytt EU-finansierat projekt utvecklas nu Händelö Eco Industrial Park i Norrköping, med det övergripande målet att skapa ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

Sverige har som mål att minska nettoutsläppet av växthusgaser till noll år 2045. Det kräver bland annat att näringslivet genomför en rad åtgärder för att bli mer resurs- och energieffektivt och att man växlar över till förnybar energi och förnybara produkter. Industriell och urban symbios är ett verktyg för att uppnå detta. Det handlar om ett ökat samarbete mellan flera aktörer för att uppnå en ökad återvinning, återanvändning, ökad användning av biomassa och ökad resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Händelö Eco Industrial Park är ett kluster av industrier som bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri, genom att använda varandras bi- och restprodukter som råvara. Nu startar ett samarbetsprojekt på EU-nivå med syftet att utveckla Händelö Eco Industrial Parks verksamhet ytterligare, samt paketera och sprida den kunskap och erfarenhet som byggts upp kring så kallad industriell och urban symbios.

Det treåriga EU-projektet har som övergripande mål att skapa ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle och är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer i regionen. Några av deltagarna i projektet är Region Östergötland, Norrköpings kommun, Cleantech Östergötland, Linköpings universitet samt företag som är verksamma i Händelö Eco Industrial Park − bland annat Eon och Lantmännen Agroetanol.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se