Nya mål för skogens infrastruktur

Skogsstyrelsen har tagit fram en analys som ska ligga till grund för branschgemensamma mål för skogens vägar. Foto: Per Eriksson

I en bred samverkan med skogsbranschen och andra intressenter har Skogsstyrelsen gjort en nulägesanalys om Sveriges skogsbilvägar som nu går ut på remiss. Tanken är att analysen ska utgöra grund för nya branschgemensamma mål för skogens infrastruktur.

Målet med nulägesanalysen är att ge en samlad bild över skogens infrastruktur och lågtrafikerade vägnät.

Bland annat framkommer det att nybyggnationerna av skogsbilvägar har ökat, medan samverkan över fastighetsgränserna minskat. Vidare framgår det att både det enskilda och allmänna vägnätet lider av en underhållsskuld samtidigt som kostnaderna för underhåll och brytning av nya vägar har ökat. 

Arbetsgruppen som tagit fram analysen bildades utifrån arbetet i Samverkansprocess skogsproduktion som i början av 2020 presenterade 88 åtgärder för ökad skogsproduktion. Gruppen fick till uppgift att arbeta vidare med frågor kopplade till infrastruktur och kompetens.

Nulägesanalysen går nu ut på remiss till flera skogliga företag, myndigheter och organisationer. När den är klar kommer den att publiceras i Skogsstyrelsens rapportserie.

Ambitionen är att analysen i nästa steg ska ligga till grund för nya branschgemensamma åtgärder och strategier för infrastruktur och kompetens kopplat till skogsbilvägar.

Arbetsgruppen har haft en bred sammansättning med representation från flera skogliga företag, SLU, Skogforsk, Trafikverket, LRF och Sveriges Åkeriföretag.

Remissen ligger ute till den 3 mars.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se