Ny prissättningsmodell på gallringsposter

Stamvolympris innebär att de träd som gallras köps som hela stammar och det pris som skogsägaren får, fastställs utgående från medelvolymen på de träd som avlägsnas.

Trävaruföretaget Metsä har tagit fram en ny modell för prissättning av gallringsposter. Den nya metoden innebär att man betalar ett stamvolympris för de träd som gallrats bort vilket beror på trädens volym.

Enligt Metsä har metoden utvecklats för att virkets förädlingsvärde ska kunna optimeras i alla slutprodukter på marknaden.

Stamvolympris innebär att de träd som gallras köps som hela stammar och det pris som skogsägaren får, fastställs utgående från medelvolymen på de träd som avlägsnas. Apteringen påverkar inte inkomsten som skogsägaren får från Metsä.

Eftersom stammarna kapas till lämpliga bitar beroende på behov och marknadssituation, är stamvis prissättning konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionell stock-massaved-prissättning.

– Virkesmätaren uppskattar stammarnas volym och beståndets kvalitet med hjälp av ett modernt mätredskap. Utifrån dessa uppgifter fastställer vi ett pris per stam per trädslag, säger Juha Jumppanen, direktör för virkeshandel och skogstjänster på Metsä.

Skogsägaren får en uppskattning av de kapade gran- och tallstammarnas medelvolym och ett stampris per kubikmeter för vardera trädslaget. Skogsägaren får också en tabell i samband med virkesaffären, där man kan se hur kubikmeterpriset förändras om stammarnas medelvolym avviker från uppskattningen.

Efter drivningen får skogsägaren ett exakt mätresultat på medelvolymen för de träd  som gallrats ur från skördaren. Om medelvolymen är större än uppskattningen, stiger det pris som betalas för virket och i den motsatta situationen sjunker priset.

– Vi vill utvidga användningen av stamvis prissättning och befria apteringen, så att vi ska kunna optimera stammens förädlingsvärde i alla slutproduktmarknadssituationer, säger Juha Jumppanen.

Stamvolymprissättning testades som pilotprojekt 2020 och skogsägarnas respons var mycket god. Alla som deltog ville sälja också följande gallringspost med den nya prissättningsmodellen.

Metsä tog i bruk den nya prissättningen i juni inom fyra av Metsä Groups anskaffningsdistrikt.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se