Nu ska skogens klimatnytta undersökas

I ett nytt projekt undersöker Skogforsk och SLU hur den svenska skogen bäst brukas utifrån ett klimatperspektiv.

I ett nytt forskningsprojekt undersöks hur den svenska skogen bäst brukas utifrån ett klimatperspektiv Klimatnyttor från skogens produkter ska också undersökas.

Det är Skogforsk och SLU som ska samarbeta i detta forskningsprojekt.

Vårt sätt att bruka skogen påverkar dess förmåga att leverera klimatnyttor på en rad olika områden. Idag bidrar skogen genom att fånga in kol, lagra det i skog och mark samt erbjuda en förnybar råvara som kan ersätta fossila produkter och material i samhället.

Forskarna kommer titta på om vi bör förlänga omloppstiderna och binda mer kol i den växande skogen, eller öka virkesuttaget och på så sätt minska de fossila utsläppen genom att fossilt byts ut mot förnybart. Man kommer även undersöka hur kontinuitetsskogsbruket påverkar klimatnyttan över tid.

– Jag märker att många är intresserade av, och funderar över, dessa frågor, såväl i samhället i stort, som bland skogsägare och anställda i skogsindustrin, säger Karin Ågren, forskare vid Skogforsk, som leder projektet tillsammans med Skogforsk-kollegan Anders Eriksson. 

I samarbetsprojektet undersöks hur valet av skötselmetod påverkar skogens tillväxt och produktutfall, och i slutändan vilken klimateffekt de olika metoderna kommer att ge.

I ett första steg görs simuleringar av hur skogens löpande nettotillväxt, kolförrådets utveckling samt det skördade virkets diameter-, längd-, och trädslagsfördelningar påverkas av en förändrad skogsskötsel.

Förändrad gallringsstyrka och förlängd omloppstid är exempel på skötselstrategier som kommer simuleras.

I projektets nästa steg genomförs simuleringar av hur träden apteras efter avverkningen. Då framkommer det hur stor andel som blir timmer, massaved eller bränselved, givet de olika skötselscenarierna.

I det sista steget används produktutfallet, i kombination med information om skogens nettotillväxt och kolförrådets utveckling, som underlag för att beräkna hur skötseln över tid påverkar den globala klimateffekten.

– Vår förhoppning är att projektresultaten ska underlätta för alla skogsägare att kunna ta mer medvetna beslut angående skogens skötsel med avseende på klimatnyttan, säger Karin Ågren avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se