Naturvårdsverket: Stora risker med bred använding av contortatall

Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver tar större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det skriver Naturvårdsverket i ett remissvar.

Enligt Naturvårdsverket behövs det bland annat vara minst en kilometer mellan främmande trädslag och skyddad natur, för att undvika att inhemska arter trängs ut.

Naturvårdsverket har svarat på en remiss från Skogsstyrelsen med förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd i Skogsvårdslagen.

– Förslaget till ändringar kan komma att få betydande negativ påverkan på skogslandskapet funktion för biologisk mångfald, skriver Naturvårdsverket i remissvaret. 

Bland annat föreslår Naturvårdsverket istället att de befintliga geografiska begränsningsreglerna för contortatall och det befintliga skyddsavståndet till skyddad natur på minst 1 kilometer bibehålls.

– Det finns stora risker förknippade med att öppna upp för en bred användning av contortatall i större delen av landet. Självspridning av contorta kan få förödande effekt på den biologiska mångfalden då inhemska arter trängs undan. Särskilt allvarligt är det om contortatallen sprider sig in i skyddade områden, som i många landskap är de sista reträttområdena för hotade och sällsynta skogsarter, säger Henrik Lange, handläggare för invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket föreslår även att kilometergränsen tillämpas överlag när det gäller att använda främmande trädarter i närheten av särskilt känsliga landmiljöer.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se