Mindre tillväxt i multiskadad skog

Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan sju miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar.  Foto: Per Eriksson

Så kallade multiskador är orsaken till att den framtida skogstillväxten i norra Sverige kan bli nästan sju miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar. Enligt skogsstyrelsen är betesskador från älg den största orsaken till skadorna.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av Skogsstyrelsen analyserat följderna av skadorna på ungskogar i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Enligt SLU:s analys kommer den årliga skogstillväxten inom några decennier i de tre länen med 2-3 miljoner kubikmeter jämfört med dagens tillväxt. Den höga skadenivån kommer därmed innebära betydligt sämre framtida tillväxt än vad som beräknats i Skogsstyrelsens konsekvensanalyser 2015 (SKA 15), där det förutses en ökning med några miljoner kubikmeter. Resultatet blir att dagens skadade ungskogar medför cirka 20 procent lägre tillväxt.

– Läget är väldigt bekymmersamt då det gäller tillväxten. Skadorna är redan ett faktum och nu har vi en negativ utveckling. För att den ska brytas krävs aktiva åtgärder, säger Urban Nilsson professor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.

Enligt Skogsstyrelsen kommer nu arbetet med att öka medvetenheten och kapaciteten intensifieras hos berörda myndigheter, intresseorganisationer och skogsnäringen. 

Tillsammans med flera skogliga aktörer startade Skogsstyrelsen projektet Multiskadad ungskog förra året för att med gemensamma krafter undersöka omfattningen av de multiskadade ungskogarna och försöka hitta lösningar tillsammans med forskarna. Under detta år kommer projektet bland annat att lansera utbildningar för skogsägare så att dessa lättare ska kunna upptäcka skador och genomföra åtgärder.

– Vi fortsätter att leverera underlag till älgförvaltningsområdena runt om i landet.  Utöver detta kommer vi att arbeta med exempelvis samverkan, inventering, rådgivning, kommunikation och tillsyn, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se