Lövgynnande avverkning positivt för fågellivet

En naturvårdsavverkning för att gynna lövskog som skogsbolaget SCA utförde i västra Medelpad under 2020 har redan gett en del positiva resultat.

Tanken med naturvårdsavverkningen var att även gynna fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar och enligt en inventering som Birdlife i Medelpad gjort verkar det som flera fågelarter snabbt svarat på SCA:s åtgärd.

Området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är omkring 100 år gamla. Hela området omfattar cirka 55 hektar, varav SCA åtgärdade 35 hektar under senhösten 2020 och man lämnade 20 hektar orört.

– Vi avverkade cirka 35 hektar i ett område som är lövbränna, men där granen höll på att ta över. En lövbränna är ett skogsbestånd som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och därför har en högre andel lövskog än vad den omgivande barrskogen har, berättar Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA.

SCA och Birdlife Medelpad har sedan 2019 ett samarbetsavtal med syfte att förbättra förutsättningarna för flera fågelarter. Birdlife Medelpad har inventerat fåglarna i området både före och efter friställandet av lövträden, för att kunna följa fågelutvecklingen under en längre tidsperiod.

Det gröna området är det frilagda lövträdsområdet, där också alla tallar har lämnats kvar. I de tre mindre gröna ”ringarna” har alla träd fällts, men där har SCA lämnat luckor med solbelyst död lövved på marken. Foto: SCA.

– Under det senaste seklet har lövträdsarealen i skogen minskat, mycket beroende på färre skogsbränder men främst på att skogsägarna under senare delen av 1900-talet prioriterat barrträd  framför lövträd. Den här avverkningen är ett exempel på hur skogsägare kan avverka skog för att öka lövträdens andel i skogsbruket, säger Peter Berglund vid BirdLife Medelpad.

Lövskogen är omgärdad av äldre blandskog, unga hyggen och yngre skog i olika ålder. I samband med naturvårdsavverkningen har en ansenlig del av de avverkade träden lämnats kvar i den frilagda lövskogen, för att även gynna utvecklingen av exempelvis insekter, lavar och trädsvampar.

Birlife Medelpads uppföljande inventering, som gjordes 18 månader efter SCAs åtgärd, visar på en del positiva resultat vad gäller fågellivet, trots den relativt korta tid som gått efter avverkningen.

– De arter som verkar ha regerat snabbt och positivt på friställandet av lövträden är rödstjärt, grönsångare, trädgårdssångare, grå flugsnappare, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, mindre- och större hackspett, koltrast och tjäder. Antalet hackspettar som vi sett i området har ökat markant jämfört med innan SCAs åtgärd, vilket troligen beror på att mängden döda ved på marken har mer än tredubblats, säger Peter Berglund.

Vi är väldigt glada att få samarbeta med BirdLife Medelpad. Nu får vi hoppas att den positiva utvecklingen i området håller i sig under kommande år och att fler fåglar ska trivas här, säger Emelie Westin avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se