Lars-Erik förvaltar lönsamt utan hyggen

Lars-Erik Levin utanför Lönsboda i norra Skåne bedriver ett s.k. kontinuitetsskogsbruk. Det innebär att hyggesfria avverkningsmetoder används för att optimera avkastningen från skogen samtidigt som naturvärdena ökar.

Lars-Erik Levin sköter skogen på gården Lilla Trånghyltan utanför Lönsboda i norra Skåne. Gården är på 150 hektar, varav 78 är produktiv skogsmark. Sedan 2011 är det Lars-Eriks son Johan Levin och hans hustru Camilla som äger gården. 4,2 hektar av skogen förvaltas enligt blädningsmetoden.

Av den produktiva arealen sköts 23,2 hektar hyggesfritt (30 procent). Själv äger Lars-Erik Levin ett skogsskifte på totalt 13 hektar där allt sköts hyggesfritt.

I blädningsbeståndet på 4,2 hektar är virkesförrådet cirka 200 skogskubik per hektar. Vid senaste avverkningen 2017 avverkades där 209 skogskubik, vilket motsvarar ett uttag på cirka 50 skogskubik per hektar. Timmerandelen av barrsortimentet motsvarade hela 83,3 procent.

– Den grövsta gran som avverkades hade en volym på 3,9 M3fub och betingade ett värde på 2.631 kronor, berättar Lars-Erik Levin.

Avverkning med motorsåg sker under vindstilla och frostfria dagar i början av november. Detta för att underlätta precisionsfällning och spara känslig underväxt. Målet är att all gran grövre än 45 cm i diameter avverkas oavsett lucka. Lars-Erik förbereder avverkningen under söndagspromenader på sommaren och väljer ut gran- och tallstammar med att på tallen hugga undan mossa för att få så låga stubbar som möjligt och markera med pinne lämplig fällriktning. 

– Det har inte varit något barkborre-angrepp i detta blädningsbestånd under de senaste 40 åren, säger Lars-Erik Levin.

– Felet med tidigare blädningshuggning var att uttaget blev för stort och uttag ner till 25 cm bröstmått. Den restskog som lämnades kvar innehöll alltför lite kubik och grönmassa för att ta tillvara tillväxtmöjligheten. Mitt mål är att ha 200 M3sk kvar i beståndet efter avverkningen. Då måste det finnas kvar flera stammar grövre än 40 cm per hektar till nästa avverkning som lämpligen görs efter 10–15 år. Att vara flexibel gör att det kan avverkas under år med goda priser förklarar Lars-Erik Levin.

Skotning sker med fyrhjulsdriven jordbrukstraktor med driven 12 tons Mowi huggarvagn. 

Skogen som Lars-Erik förvaltar ger ett välskött intryck. Här ligger inga vindfällen eller stormknäckta toppar kvar på backen. Beståndet består av blandskog med tall och i viss mån björk och gran i alla åldrar. Det kommer även självföryngring av bok och ek. Lars-Erik Levin gödslar även vissa områden manuellt.

En risk som Lars-Erik fasar för är att blädningsområdet med sina höga naturvärden ska klassas som skyddsvärt och bli reservat. 

– Då går allt förlorat och mina uträkningar och arbete blir helt förgäves, utan någon som helst miljövinst, säger han.

Text & foto: Per Eriksson

©Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Lars-Erik Levins skog är mycket välskött och består av både tall, gran, björk och ädellövskog som bok och ek.
Lars-Erik Levin visar en stubbe efter en gran som innehöll 3,9 M3fub och betingade ett värde på 2 631 kr.