Krafttag hos flera myndigheter ska bekämpa granbarkborren

_W5A5394

Skogsstyrelsen, tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, får i sina respektive regleringsbrev uppdrag som ska leda till att spridningen av granbarkborrar begränsas.

Det är viktigt att alla berörda myndigheter samarbetar och gör sitt yttersta för att bekämpa spridningen.

I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen att man tillför Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor årligen under 2020–2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp.

– Regeringen ger nu Skogsstyrelsen i uppdrag att förstärka kapacitetsuppbyggnad vid bekämpning av granbarkborre, inklusive i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete när det gäller att bekämpa granbarkborren. Utifrån det svåra skadeläget är det är nu viktigt att såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att begränsa utbrotten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Granskogen i södra Sverige blev torkstressad efter den ovanligt torra sommaren 2018. Det har lett till att granbarkborreangreppen ökade kraftigt 2019.

Enligt Skogsstyrelsens inventering tillsammans med Södra Skogsägarna har granbarkborren under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Den högsta uppmätta skadenivån någonsin till följd av granbarkborren. En årsavverkning i Sverige motsvarar cirka 90 miljoner kubikmeter. Vanligtvis sker granbarkborreangreppen i cykler om 3–4 år.

Detta är en situation som förmodligen kommer fortgå under flera år med stora ekonomiska förluster för en av Sveriges viktigaste basnäringar.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se