Historiskt starkt resultat för Lantmännen

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Lantmännens resultat för årets första åtta månader, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 320 miljoner kronor – en signifikant förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 090 miljoner kronor för samma period.

– Resultatet för de två första tertialen 2020 är Lantmännens högsta någonsin. Det är glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat trots den pågående coronapandemin och en svagare världsekonomi. Alla våra divisioner och affärsområden har snabbt och distinkt genomfört nödvändiga åtgärder för att hantera påverkan från coronautbrottet. Dessutom utgör vår breda affärsportfölj en styrka i oroliga tider, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Affärsområde Swecons resultat är något lägre än föregående år: 262 miljoner kronor (277). Totalmarknaden för anläggningsmaskiner var under årets första månader betydligt lägre än året innan – under sommaren har efterfrågan åter ökat något, och tillgången på maskiner är tillbaka på normala nivåer. Swecon har under tertialet stärkt sin marknadsandel i Sverige ytterligare.

Division Lantbruk visar ett betydligt högre resultat än föregående år: 339 miljoner kronor (104). Det högre resultatet är drivet av den svenska verksamheten – resultatet för första halvåret 2019 var dock kraftigt påverkat av följderna av 2018 års torka. Årets svenska skörd har varit mycket intensiv, med stora volymer spannmål som levererats till Lantmännens anläggningar på kort tid. Prognoserna pekar mot en skördevolym strax över snittet för de senaste fem åren, och spannmålskvaliteten är generellt god.

– Det är fortsatt mycket svårt att bedöma vilka de totala sociala och ekonomiska följderna av coronapandemin blir, men jag känner mig trygg i att Lantmännen som företag kommer att fortsätta stå stadigt. Vi har en stark finansiell ställning, genererar ett bra kassaflöde och levererar ett historiskt högt resultat. Sammantaget innebär det att vi har goda förutsättningar för att uppnå en hög återbäring och efterlikvid till våra medlemmar även för helåret 2020, säger Per Olof Nyman.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se