Framtidstro och utmaningar i träsektorn

Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium om Trämarknaden arrangerades i Karlstad den 17 november och bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu. Det konstaterades att det finns utmaningar men att man ser ljust på framtiden. Foto: Per Eriksson

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden arrangerades i Karlstad den 17 november och bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu.

På förmiddagen diskuterades världsekonomin, råvaruförsörjningen och Skogsstyrelsens analyser kring hållbara nivåer på avverkningen. Det konstaterades att branschen står inför utmaningar framåt men att man ser ljust på framtiden då efterfrågan av svenska trävaror ser ut att öka.

– Resursanvändningen i skogen är allt högre och det gör att vi har mindre marginaler nu än vad vi har haft tidigare. Om vi ökar avsättningarna för naturvårdsändamål, givet att vi för övrigt sköter skogen som idag, så får det konsekvenser för avverkningsmöjligheterna. På motsvarande sätt försämrar ett ökat avverkningsuttag möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Det finns alltså inget outnyttjat utrymme längre, inte om vi fortsätter på samma sätt som idag, säger Herman Sundqvist och tillägger att för att kunna fortsätta öka avverkningsmöjligheterna, så måste vi öka tillväxten.

Erik Brandsma, vd på Sveaskog, håller med om att förutsättningarna för skogsnäringen har förändrats.

– Trendbrottet är intressant, att det finns flera intressen i skogen och flera värden att ta hänsyn till. Vi har behövt dra ner våra avverkningsvolymer under en kort period men de kommer att öka igen framåt, säger Erik Brandsma.

Peter Holmgren, senior rådgivare på FutureVistas, påpekade klimatnyttan med ett aktivt skogsbruk.

– Det är viktigt med ett fortsatt aktivt skogsbruk och man bör titta på den totala klimatnyttan som skogen och produkterna tillsammans bidrar med. Skogsbruket bygger upp kollagret i skogen samtidigt som produkterna ersätter fossila material och bränslen, säger Peter Holmgren.

Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, såg en samstämmighet i paneldiskussionerna.

Senare under dagen diskuterades marknaden för sågade trävaror, bland annat av David Hopkins, Chief Executive på Timber Development UK och Jukka Vornanen, Global Wood Supply Manager på Ikea of Sweden. De bekräftade bilden av en fortsatt stor efterfrågan på trävaror.

– På eftermiddagen hörde vi från flera håll att vi möjligtvis står i en lite svagare trävarukonjunktur just nu där vi hoppas på att den kinesiska- och MENA-marknaden ska ta fart. Samtidigt förändras inte den långsiktiga bilden av en fortsatt växande efterfrågan på trävaror. Vi ser tecken på hur vi är i en tid där de globala handelsflödena förändras med ett ökat fokus på USA och Europa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på Skogsindustrierna.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se