Fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden

Boverkets enkät visar att det, trots en hög takt i bostadsbyggandet,  är underskott på bostadsmarknaden.

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 

204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott  på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket. Det är en minskning med endast tre kommuner jämfört med förra året. I år bedömer 66 kommuner att det är balans på bostadsmarknaden, viket motsvarar en ökning ned sju kommuner.

Enligt Boverket minskar antalet kommuner som bedömer att de har underskott på bostadsmarknaden för femte året i rad. Även för en del grupper bedöms underskottet ha minskat. Det är framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov. 

Det förväntade byggandet av bostäder under 2022 och 2023 är på den högsta nivån som kommunerna har angett sedan frågan började ställas i Boverkets enkät sedan i slutet på 1990-talet. Det tyder på en hög beredskap bland bostadsmarknadens aktörer.

Nära hälften av kommunerna anger brist på detaljplan på attraktiv mark som hinder för bostadsbyggandet. Lika stor andel av kommunerna anger höga produktionskostnader som hinder.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 124 kommuner fördelade över hela landet att det finns möjlighet att stå i tomtkö för småhus. Det är något färre jämfört med 2020, då 130 kommuner uppgav att de hade en tomtkö. Totalt står drygt 43 300 hushåll i tomtkö – en ökning med ungefär 30 procent på två år.

Det allmännyttiga bostadsbeståndet i Sverige ökade med knappt 4 250 bostäder under 2021. Totalt färdigställdes knappt 7 700 nya bostäder, vilket var cirka 1 300 färre än 2020.

©Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se