Förbättrat resultat för Volvo CE

Under förra årets fjärde kvartal minskade Volvo Construction Equipments orderingång med 26 procent och leveranserna minskade med 27 procent. Det justerade rörelseresultatet landade på 3.320 miljoner kronor (3.093) med en marginal på 12,5 procent (11,2) under fjolårets fjärde kvartal. Serviceförsäljningen ökad med sex procent justerat för valuta.

Under det 4:e kvartalet var totalmarknaden oförändrad eller negativ i de flesta regioner. Nordamerika och Asien utanför Kina var oförändrade medan Europa, Sydamerika och Kina minskade. De nordamerikanska marknaderna mattades av under det fjärde kvartalet på grund av att kunderna flyttar fram förnyelsen av sina maskinparker. Detta på grund av de höga räntorna och inflationen.

I Europa minskade marknaden från en hög nivå på grund av en avvaktande inställning hos slutkunderna. Den sydamerikanska marknaden minskade på grund av låga inköpsnivåer i viktiga marknaden Brasilien och en låg tro på framtiden hos kunderna. I Kina minskade efterfrågan på Volvos anläggningsmaskiner avsevärt jämfört med föregående år, drivet av lägre nivåer i investeringarna och en generell svagare konjunktur. De övriga marknaderna i Asien är oförändrade med en ökad efterfrågan i Indien, Japan och Mellanöstern och en avmattning på marknader som Sydkorea och Indonesien.

Under det fjärde kvartalet minskade Volvo CE:s nettoorderingång med 26 procent. Nedgången beror i första hand på lägre efterfrågan i Kina och en avvaktande inställning hos kunder och återförsäljare i Europa. I Nordamerika dämpades efterfrågan på grund av höga lager på marknaden samtidigt steg orderingången under det fjärde kvartalet. Detta på grund av den låga orderingången det fjärde kvartalet 2022, som påverkades av komponentbrist och en ansträngd leveranskedja.

Leveranserna under det fjärde kvartalet minskade med 27 procent på grund av den försvagade konjunkturen i Kina och Europa samt avmattningen i Brasilien. I Nordamerika var leveranser i samma nivå som samma period 2022.

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 26.578 miljoner kronor (27.596). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 4 procent, varav maskinförsäljningen minskade med 6 procent medan serviceförsäljningen ökade med motsvarande siffra.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se