Förändrat klimat bäddar för douglasgranen

Vad händer med den svenska skogen när klimatet förändras? Risken finns att vår inhemska gran, som dominerar i södra Sverige, inte kommer att trivas lika bra som nu.

Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har forskat om douglasgranen, ett alternativ till den svenska granen som ger värdefullt virke och troligen klarar klimatförändringar bättre.

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet har Cecilia Malmqvist undersökt möjligheterna att odla douglasgran i Sverige. Douglasgranen kommer från Nordamerika och är världens näst högsta barrträd efter redwood.

Den är intressant eftersom den ger ett virke av hög kvalitet med många användningsområden och troligen kommer att klara klimatförändringar bättre än vår svenska gran. Samtidigt är douglasgranen känslig i föryngringsfasen och det är den Cecilias forskning kretsar kring.

– Jag har bland annat undersökt plantor med sju olika provenienser, från kust och inland i British Columbia i Kanada – hur de utvecklar frystolerans på hösten och påbörjar skottskjutning på våren, vilket påverkar risken för att drabbas av frostskador, berättar Cecilia Malmqvist.

– Mina resultat pekar på ett antal faktorer som är viktiga för plantors tidiga utveckling och kan användas som vägledning vid val av plantmaterial och föryngringsmetod, för att öka möjligheten till en lyckad föryngring. Jag fann även tydliga bevis för att markberedningen är viktig; den minskar risken för angrepp av skadeinsekter och underlättar för rotsystemet att utvecklas, avslutar Cecilia Malmqvist.

© Anläggningsvärlden 2017
info@anlaggningsvarlden.se