Eftersatt skötsel av skyddad skog

_W5A4842

I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort.

– Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av hur skötselbehovet i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

– Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall.

Skydd av skogar är ett av Sveriges miljömål och beslutas av riksdagen. Ersättningen till markägare för att inte avverka skog har sedan 1993 kostat staten 2,8 miljarder kronor, men kritiska röster ifrågasätter om Skogsstyrelsen agerat på ett ansvarsfullt sätt mot skattebetalarna när man skyddat skogar som medför ytterligare kostnader.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se