Debatt: “Skogsbruk och rennäring måste samsas”

Per Matses, vd på Sveaskog. Foto: Sveaskog

Den 20 april lanserade svenska Greenpeace en ny kampanj. Denna gång handlar den om Sveaskog och bolagets påstådda agerande i Muonio sameby.

Kampanjen har flera delar: En är ett brev, ställt till Sveaskogs vd, som med hänvisning till Regeringsformens 1 kap. 2 § kräver att Sveaskog omedelbart stoppar alla avverkningar i Muonio sameby. Brevet är undertecknat av Greenpeace Sverigechef samt ordföranden i Muonio sameby. En annan är publiceringar av filmer och inlägg på sociala medier om hur Sveaskog påstås bära sig åt i Muonio. Den som följer uppmaningen ’klicka här’ kan själv visa sin avsky mot det hänsynslösa statliga bolaget och framföra Greenpeace krav om avverkningsstopp. I kampanjen ingår också debattartikeln i Svenska Dagbladet, undertecknad av samebyns ordförande m.fl.  

Kampanjen vänder sig mot Sveaskog och det skogsbruk Sveaskog påstås bedriva – när den egentligen kritiserar hela det regelverk som omfattar skogsbruk i Sverige. Därför är det en missledande kampanj. Greenpeace väljer att skjuta bredvid målet. 

Saklighet är nödvändig. Om en god relation ska kunna etableras är det angeläget att inte bidra till att sprida felaktiga, osakliga och illvilliga uppgifter.  

Sveaskog tillskrivs befogenheter och skyldigheter som ett aktiebolag, statligt eller ej, inte har. Vi upplever att Greenpeace använder en sameby för att med starkt känslomässiga argument komma åt svensk skogsvårdslagstiftning. Här blir Sveaskog ett verktyg.  

På Greenpeace facebooksida kan man läsa ”Det svenska skogsbruket, med statliga Sveaskog i spetsen, bedriver storskaliga kalhyggen i de sista naturskogar som vi har kvar.”  

Det är fel. Sveaskog hittar inte på sina egna regler. Sveaskog avverkar inte skog med höga naturvärden. Att så inte sker följs upp av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen – och också i årlig revision av certifieringsorganet FSC. Vi lever inte i laglöst land. I Sverige finns ett regelverk, tydliga krav och rutiner som ska säkerställa detta. Ordningen är enkel men rigorös. Sveaskog följer noggrant de regler som finns. Vi vill därför påpeka att:  

  • Sveaskog har tillstånd för samtliga avverkningar som sker     
  • Vid tillståndsbedömning säkerställer Skogsstyrelsen att inga skogar med höga naturvärden avverkas, samt att lagstadgat samråd med rennäringen skett  
  • Den som har invändningar som ligger utanför Sveaskogs ansvar för intressentdialog bör vända sig till Skogsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar dessa frågor 
  • Den som menar att lagstiftning eller regelverk är fel bör vända sig till Sveriges riksdag 

I debattartikeln i Svenska Dagbladet uppger Muonio sameby att byn sagt nej till avverkning av skog som är viktig för samebyn men att Sveaskog inte lyssnat utan ”bara avverkar”. Muonio hävdar också att samråd sagts upp ”helt abrupt”.  

Det stämmer inte. Vid ett tillfälle, juni 2018, har Muonio sameby sagt nej till avverkning varpå Skogsstyrelsen ålade Sveaskog utökad hänsyn till rennäringen. Dessa hänsyn har tagits och Sveaskog har sökt uppföljande dialog med Muonio, som de avvisat.  

En fungerande samexistens och dialog med samtliga samebyar är vital för Sveaskog. Därför har vi varit enträgna och sökt en dialog med Muonio. Senast ett dialogmöte genomfördes med Muonio sameby var i september 2020. Vid det tillfället deltog också Skogsstyrelsen. Då presenterade Sveaskog bland annat vilka marker som planerades för avverkning och dialogen ledde till ett antal justeringar, bland annat ändrades en planerad väglinje så att sträckningen bättre skulle passa samebyns verksamhet. Vad gäller de objekt som planerades för avverkning hade samebyn inga synpunkter.  

Nästa möte med Muonio sameby är planerat till maj 2021.  

Vi behöver tillsammans finna vägar för ett bättre fungerande mångbruk, där de två näringarna, skogsbruk och rennäring, kan verka i samma marker.  

För att en fungerande och konstruktiv dialog ska kunna upprättas, där hänsyn kan tas till olika intressen, är det nödvändigt att återge beskrivningar av skeenden och sakförhållanden på ett korrekt sätt. Särskilt angeläget är det om man, som Sveaskog och samebyarna, är ömsesidigt beroende.  

Det handlar inte om skogsbruk eller rennäring. Vi är båda beroende av en god samverkan på båda näringarnas villkor.  

/Per Matses, vd på Sveaskog.