Bränsleförbrukningen vid drivning 

Enligt Skogforsk förbrukade en skogsmaskin 1,74 liter bränsle per m3fub 2021.

Bränsleförbrukningen vid avverkning och skotning till avlägg var i medeltal cirka 1,74 liter per m3fub under 2021 i det svenska skogsbruket. Det är något högre än föregående år..

För skogsmaskinägare är bränslekostnaden en av de större kostnaderna. Därför är det viktigt, både ur ett lönsamhetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, att minska förbrukningen av dieselbränsle så mycket det går utan att påverka vare sig övriga kostnader eller intäkterna från arbetet på ett negativt sätt.

Tidigare har Skogforsk skattat bränsleförbrukningen i skogsmaskiner genom att skicka ut enkäter till maskinägarna, men sedan 2019 samlas data in automatiskt från både skördare ich skotare. Det finns inga krav på att vara med i projetet och i pilotprojektet ingår maskiner ägda av Holmen, Sveaskog och Södra Skogsägarna. I de enkäter som genomfördes 2006 och 2012 skickades enkäten under en vintervecka och en höstvecka. Resultaten visade på en medelförbrukning på 1,71 liter per m3fub 2006 och 1,86 liter 2012. Förra årets pilotstudie med automatisk datainsamling visade på en skattad medelbränsleförbrukning på 1,69 liter per m3fub under 2020.

Enligt Skogforsk visar förra årets studie att det går bra att skatta bränsleförbrukningen från automatiskt insamlat maskindata. Det använda skördardatat var för det mesta av tillräckligt god kvalitet för att göra användbara analyser, men det ansågs att mer arbete var nödvändigt för att säkra datakvaliteten för skotardata innan modellen kan anses helt tillförlitlig.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se