Barkborren överlever vinterbekämpning

En ny studie visar att överlevnaden av såväl granbarkborrar som deras naturliga fiender var hög både i avskalad bark och i träd som stod kvar.

Vid avverkning av angripna träd under vintern överlever de flesta granbarkborrar samtidigt som vissa av deras naturliga fiender missgynnas. 

Det framgårav en ny studie, som genomförts i ett samarbete mellan Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Samtidigt visar studien att avverkning av angripna träd under sommaren är effetivt för att bekämpa granbarkborrar.

Avverkning och transport ut ur skogen, av angripna träd är den enda bekämpningsmetoden mot granbarkborre som praktiseras i stor skala. Metoden är effektiv om den sker på sommaren när granbarkborrarna fortfarande är larver då dessa inte överlever i avskalad bark.

I praktiken sker dock de flesta avverkningar under hösten och vintern eftersom avverkningsresurserna är begränsade och att det faktum att det är svårt att tidigt upptäcka angripna träd.

I studien har man därför undersökt hur effektiv metoden är vid vinteravverkning.

Studien gjordes genom att uppskatta hur stor andel av granbarkborrarna som överlever till våren på en plats där i ena fallet träden avverkas och i andra fallet får stå kvar. Resultaten visar att två tredjedelar av barken skalas av och blir kvar i skogen vid avverkning i plusgrader medan bara hälften så mycket skalas av om det är minusgrader. Överlevnaden av såväl granbarkborrar som deras naturliga fiender var hög både i avskalad bark och i träd som stod kvar. Slutsatsen blir att avverkning på vintern har störst effekt om:

• det finns mycket bark kvar på träden innan avverkning,

• det finns många barkborrar kvar i barken på träden som avverkas,

• barken är fastfrusen vid avverkningstillfället.

– Om allt detta samverkar kan antalet granbarkborrar minska med cirka 40 procent. Men i praktiken blir minskningen ofta betydligt lägre. När få barkborrar övervintrar i barken, och avverkningen sker vid plusgrader, kan reduktionen vara under 15 procent, även om mycket bark är kvar på träden innan avverkning”, säger Jan Weslien, seniorforskare på Skogforsk. 

Studien visar också att en av de viktigaste fienderna till granbarkborren, den rovlevande styltflugan, drabbas hårdare av vinteravverkning än granbarkborren. Anledningen är att styltflugor alltid övervintrar i barken till skillnad från granbarkborren som också övervintrar i marken.

Studien gjorden förra vintern och finansierades av stiftelsen Skogssällskapet, Skogsstyrelsen, EU genom Jordbruksverket och Skogsskadecenter SLU.

©Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se