Amerikansk skadegörare sprider sig norrut

Barrskog under en massförekomst av Choristoneura fumiferana. North-Shore, Quebec, Kanada, 2017. Foto: Miguel Montoro Girona
Barrskog under en massförekomst av Choristoneura fumiferana. North-Shore, Quebec, Kanada, 2017. Foto: Miguel Montoro Girona

En allvarlig skadeinsekt på barrträd i östra Nordamerika – en vecklarfjäril som vid massförekomst kan kaläta mängder av barrträd över stora områden – sprider sig norrut.

Och klimatet visar sig vara en viktig utlösande och synkroniserande faktor vid massförekomster. Det visar en rekonstruktion av artens utbrottshistorik i Quebec under det senaste seklet, gjord med hjälp av årsringsanalyser.

De återkommande naturliga störningarna i skogslandskapet, såsom bränder, stormar och insektsutbrott, har betydande följder, såväl ekologiska som ekonomiska. Kunskapsutvecklingen inom detta område är därför mycket viktig inom den skogliga forskningen, inte minst när det gäller de möjliga följderna av ett förändrat klimat i det norra barrskogsbältet.

Miguel Montoro Girona och hans kanadensiska kollegor har nyligen publicerat ett pionjärarbete inom detta område. Genom ett omfattande detektivarbete har de gjort en detaljerad kartläggning av det senaste århundradets utbrott i Quebec av östra Nordamerikas allvarligaste barrätande skadeinsekt – en vecklarfjäril (”spruce budworm”, Choristoneura fumiferana) som vid massförekomst kan kaläta mängder av barrträd över stora områden.

– I scenarier över framtida klimatförändringar finns farhågan att naturliga störningar ska bli både vanligare och allvarliga i barrskog på nordliga breddgrader. Våra studier ger de första tydliga beläggen för att den här skadeinsektens utbredningsområde har flyttat sig norrut, och att utbrotten kommer oftare och är mer allvarliga, säger Miguel Montoro Girona.

För att rekonstruera artens utbrottshistorik i Quebec under 1900-talet har Montoro Girona och hans kollegor utnyttjat den tillväxthistorik som finns bevarad i årsringarna hos träd. Starka insektsangrepp hämmar trädens tillväxt kraftigt, och forskarna har använt metoder som gör det möjligt att avgöra om det är en skadegörare eller andra faktorer som har försämrat tillväxten under ett visst år – bland annat med hjälp av väderleksdata och årsringsdata från trädslag som inte angrips av skadegöraren.

– Vi visar för första gången att spridningsmönstren har sett olika ut vid de perioder av massförekomst som har förekommit under 1900-talet, och vi har också avslöjat att klimatet är en viktig utlösande och synkroniserande faktor, säger Montoro Girona.

– Vår studie är också den första som visar artens utbrottshistorik vid och bortom det kommersiella skogsbrukets nordgräns i Quebec, bland annat på platser som bara kan nås med helikopter.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningvarlden.se

Årsringarna i en borrkärna avslöjar trädets tillväxthistorik.
Årsringarna i en borrkärna avslöjar trädets tillväxthistorik.