Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra

_W5A5375

Skogsstyrelsen ska fortsätta använda och vårda begreppet nyckelbiotop men däremot sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Det föreslår en utredning som Skogsstyrelsen i dag skickar ut på bred remiss. Beslut fattas senare i höst.

Skogsstyrelsen har sedan en tid utrett om myndigheten ska fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägaren gör en avverkningsanmälan. En nyckelbiotop är skog som med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för växter och djur. Frågan har under en längre tid varit omdiskuterad och nu identifierar utredningen en rad problem med det arbetssättet.

Därför lägger utredningen fram förslag på förändringar som i dag skickas ut på remiss. Ett av förslagen är att registreringen i samband med avverkningsanmälningar upphör.

– Utredningen har behandlat svåra frågeställningar och gjort komplicerade avvägningar. I utredningsarbetet har vi kommit till flera nya insikter, inte minst när det gäller vår tillsyn kopplat till registreringen. Det har lett fram till de här förslagen och nu är det mycket viktigt att vi får synpunkter från en bredd av remissinstanserna, säger Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens Skogsavdelning.

Utredningsförslagen innebär också att Skogsstyrelsen bör bibehålla nyckelbiotopsbegreppet och se till att inventeringsmetoden finns tillgänglig för de intressenter som vill använda den. Skogsstyrelsen bör också fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamheten.

– Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, vilket också adresseras i den skogliga äganderättsutredningen som tillsattes i somras, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert LRF Skogsägarna i en kommentar.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: