Snabb återkoppling på skördarens mätprecision

Skogforsk har utvecklat en modell för uppföljning av skördarnas diametermätning som utifrån maskinens egna mätdata skattar precisionen i mätningen. Foto: Per Eriksson

Bättre diametermätning i skördarna. Nu finns en färdig modell för uppföljning av skördarnas diametermätning. Modellen ger föraren snabb återkoppling på skördarens mätprecision.

Skogforsk har utvecklat en modell för uppföljning av skördarnas diametermätning som utifrån maskinens egna mätdata skattar precisionen i mätningen. Modellen har testats i praktisk drift under ett och ett halvt år och resultaten uppges vara positiva och modellen är nu färdig för att implementeras storskaligt i det svenska skogsbruket.

Idag producerar skogsbruket virke mot beställningar från sågverken som blivit alltmer specifika och variabla över tid. Det gäller i första hand dimensionskraven, där beställningarna vanligen innehåller krav kring stoclkarnas längdfördelning, både totalt sett samt per diameterklass. Detta ställer höga krav skördarnas arbete och i första hand på maskinernas dimensionsmätning som är grundbulten för aptering av de upparbetade trädstammarna till stockar.

Med Skogforsks nya modell kan precisionen i skördarnas diametermätning följas upp utifrån skördarens egna mätdata.

Enligt Skogforsk har modellen potential att ge en snabb återkoppling som beskriver mätprecisionen utifrån skördarens totala produktion. Detta står i kontrast till dagens uppföljning som baseras på ett stickprov av samtliga stammar. Inledande utvärdering av modellen har visat bra resultat men det har varit viktigt att komplettera resultaten med praktiska erfarenheter innan modellen kan implementeras i det svenska skogsbruket. Studiens övergripande syfte har varit att utifrån använding i halvstor skala generera och dokumentera sådana erfarenheter.

I Skogforsks studie följdes 15 skördare som avverkar åt sågverkskoncernen Vida under ett och ett halvt års tid. Två kategorier av skördare ingick i studien: renodlade slutavverkningsskördare och maskiner som utförde både gallring och slutavverkning. Data från skördarna analyserades med Skogforsks modell implementerad i prototypprogrammet. 

Sammanfattningsvis ger erfarenheterna stöd för att Skogforsks modell kan bidra på en rad sätt för att förbättra och effektivisera den uppföljning som görs av skördarnas diametermätning.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se