Ny satsning på multiskadad skog i Norrland

Törskate, knäckesjuka, stormfällen och betesskador är begrepp som kan hålla skogsägaren vaken om nätterna. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Nu riktar Norra Skogs forskningsstiftelse blickarna mot problemet och stöder forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för det svenska skogsbruket. I norra Sverige har man stora problem med så kallad multiskadad skog, där skogen drabbats av allt från kraftiga stormar till olika typer av angrepp. 

Därför väljer nu skogsägarföreningen Norra Skog att via en forskningsstiftelse ge sitt stöd till satsningar med inriktning på att förhindra, åtgärda eller återanvända skadad skog.

Enligt beräkningar från SLU kan den framtida skogstillväxten i norra Sverige bli nästan sju miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar.

– Vi vill verkligen att det ska bli ett forskningsfokus på multiskadad skog och på så sätt få nya svar och lösningar. Det kommer ge en förbättrad lönsamhet för våra 27 000 medlemmar som tillsammans äger 2,1 miljoner hektar skog över halva Sveriges yta, förklarar Marie Simonsson ny ordförande för Norra Skogs Forskningsstiftelse och en av dem som ligger bakom stiftelsens nya strategi. 

– Vi vill verkligen att det ska bli ett forskningsfokus på multiskadad skog, säger Marie Simonsson, ny ordförande Norra Skogs Forskningstiftelse.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av Skogsstyrelsen analyserat följderna av skadorna på ungskogar i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Enligt SLU:s analys kommer den årliga skogstillväxten inom några decennier i de tre länen minska med 2-3 miljoner kubikmeter jämfört med dagens tillväxt. Den höga skadenivån kommer därmed innebära betydligt sämre framtida tillväxt än vad som beräknats i Skogsstyrelsens konsekvensanalyser 2015 (SKA 15), där det förutses en ökning med några miljoner kubikmeter. Resultatet blir att dagens skadade ungskogar medför cirka 20 procent lägre tillväxt.

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med målet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och industriell verksamhet i norra Sverige. Stiftelsen har sitt ursprung i skogsägarföreningen Norrskog och har sedan starten 1996 beviljat närmare 28 miljoner kronor i stöd till flera olika forskningsprojekt. Efter fusionen med Norra Skogsägarna valde stiftelsen att byta namn och styrelse, men man har behållit stadgarna.

– Det som gör Norra Skogs Forskningsstiftelsen unik är att när vi väljer projekt utgår vi från tre perspektiv.Vi vill att forskningen ska förhindra, åtgärda och- eller visa på hur vi ska kunna använda den skadade råvaran på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kunskapen kommer vara betydelsefull för framtidens skogsägare, menar Marie Simonsson. 

Skogsforskning kräver långsiktig planering både när det gäller tid och ekonomi. Norra Skogs Forskningsstiftelse väljer därför att öppna upp möjligheten att donera ekonomiska bidrag till stiftelsens verksamhet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Knäckesjuka är en rostsvamp som värdväxlar mellan tall och asp. Skadorna sätter ner tillväxten på tallen och deformerar stammar och grenar.