Bro över Kalix älv, Kalixbron, Kalixbro

Bro ˆver Kalix ‰lv, Kalixbron, Kalixbro
Bro ˆver Kalix ‰lv, Kalixbron, Kalixbro