Medel till stabilisering av massor

Muddring och hantering av muddermassor påverkar miljön. För att minska miljöpåverkan kan stabilisering vara en metod för att begränsa spridningen av föroreningar i muddermassor. 

De stabiliserade massorna kan sedan användas för att bygga upp ny infrastruktur. Statens geotekniska institut (SGI) får 1, 58 miljoner kronor från Trafikverket för ett projekt med syfte att ta fram en ny metodik för hållbar stabilisering av muddermassor.

En förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är ett effektivt infrastrukturbyggande. Vid byggande och vid muddring genereras stora mängder överskottsmassor som ofta är förorenade och har låg hållfasthet. Behovet är stort av hållbara material och säkra metoder som kan användas vid byggande.

– Dagens hantering av lågkvalitativa överskottsmassor innebär deponering i deponier för icke farligt avfall eller inert avfall. En ökad återvinning av denna typ av massor kan minimera klimat- och miljöbelastningen, säger Darya Kupryianchyk, forskare på Statens geotekniska institut.

– Stabilisering har potential att bli en miljömässigt fördelaktig och kostnadseffektiv metod för lågkvalitativa massor. Muddermassor kan stabiliseras direkt på plats och användas för att bygga upp ny infrastruktur.

Projektet ska ta fram en metodik för att utvärdera de miljömässiga effekterna av stabilisering av sediment under konstruktionernas planerade livslängd. Fokus är på energiförbrukning, belastning av koldioxid och urlakning av föroreningar. En nyckelfråga är vilken mängd och vilken typ av bindemedel som krävs för att uppnå en god miljögeoteknisk konstruktion.

Projektet pågår i ett och ett halvt år. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se