Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Anläggningsvärlden Förlags AB AB

Om Anläggningsvärlden Förlags AB, vår webbplats och denna integritetspolicy

Anläggningsvärlden Förlags AB, org.nr 559069-7784, Granitvägen 5, 747 31 Alunda (”Anläggningsvärlden Förlags AB” eller ”vi”) ger i Sverige ut tidningen Anläggningsvärlden. Anläggningsvärlden Förlags AB finns i Sverige sedan 2016 och har kontor i Alunda.

Anläggningsvärlden Förlags AB erbjuder både tryckta och digitala tjänster. Vi kan i vissa fall även erbjuda dig möjlighet att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder Anläggningsvärlden Förlags AB:s olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Anläggningsvärlden Förlags ABs tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Anläggningsvärlden Förlags AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Anläggningsvärlden Förlags AB är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Behandling av dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Anläggningsvärlden Förlags AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan. Information om profilering av kunders personuppgifter för marknadsföringsändamål behandlas nedan i avsnittet ”Profilering”.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du beställer en prenumeration av oss, om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress, leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; olika typer av demografisk information;

information om preferenser och intressen baserat på användning av Anläggningsvärlden Förlags AB:s webplats:  användarnamn och lösenord till våra tjänster;

annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller

annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

På Anläggningsvärlden Förlags AB:s webplats, t.ex. när du beställer en prenumeration eller beställer vårt nyhetsbrev;

när du beställer en prenumeration genom att fylla i en av Anläggningsvärlden Förlags AB:s fysiska kuponger;

när du kontaktar oss via e-post;

genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;

från tredje parter i form av koncernbolag till Anläggningsvärlden Förlags AB. Om du har beställt en tryckt eller digital prenumeration på Anläggningsvärlden, eller om du har köpt något i Anläggningsvärlden Förlags AB shop, har du ingått ett avtal med Anläggningsvärlden Förlags AB och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Anläggningsvärlden Förlags AB komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplats och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.

Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst och nyhetsbrev.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post, tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av Anläggningsvärlden Förlags AB:s nyhetsbrev.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Anläggningsvärlden Förlags AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Medlem eller kund: Om du har en prenumeration hos Anläggningsvärlden Förlags AB eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av Anläggningsvärlden Förlags AB:s digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Anläggningsvärlden Förlags AB via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Anläggningsvärlden Förlags AB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Rättslig skyldighet: Anläggningsvärlden Förlags AB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Anläggningsvärlden Förlags AB:s verksamhet och vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Anläggningsvärlden Förlags AB:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Anläggningsvärlden Förlags AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Anläggningsvärlden Förlags AB kan dock komma att använda sig av personuppgiftsbiträden som är etablerade i USA. I dessa fall ansvarar Anläggningsvärlden Förlags AB för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Anläggningsvärlden Förlags AB.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Anläggningsvärlden Förlags AB:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

För användare av Anläggningsvärlden Förlags AB:s internettjänster

Dina besök på de webbplatser som drivs av Anläggningsvärlden Förlags AB, samt ditt interagerande med alla applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy, står under villkoren i denna integritetspolicy.

Användarnamn och lösenord

Vid registrering av konto på någon av Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplatser kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.

Anläggningsvärlden Förlags AB förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Anläggningsvärlden Förlags AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

Anläggningsvärlden Förlags AB förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till någon av våra titlar eller till webbsidorna) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Anläggningsvärlden Förlags AB.

När du använder funktioner på Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, såsom t.ex. kommentarer till bloggar, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;

Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;

Uppmaning till brottslig handling;

Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;

Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;

Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;

Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller

Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Anläggningsvärlden Förlags AB har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Anläggningsvärlden Förlags AB rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Anläggningsvärlden Förlags AB kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att man har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Samtycke till nyhetsbrev och annan marknadsföring: Om du genom en begäran på vår hemsida väljer att påbörja en prenumeration av vårt nyhetsbrev ber vi dig att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket omfattar bland annat vår hantering av din prenumeration av vårt nyhetsbrev samt profilering i syfte att rikta personliga erbjudanden och nyheter till dig som kund.

Du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet och andra marknadsföringsåtgärder genom att avregistrera din prenumeration av nyhetsbrevet via en länk som finns tillgänglig längst ner i varje nyhetsbrev som du tar emot. Samtycket till personlig annonsering återkallas på den aktuella hemsidan.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Anläggningsvärlden Förlags AB:s webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår Data Protection Manager eller Kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Anläggningsvärlden Förlags AB
Granitvägen 5
747 31 Alunda
info@anlaggningsvarlden.se
Tel. nr 0174-653 10

Data Protection Manager
Per Eriksson
per@anlaggningsvarlden.se