Handelsunderskott för biodrivmedel

virkestrave

Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till att öka den inhemska produktionen av svenska hållbara biodrivmedel. Enbart en bråkdel av den potential som finns för användning av svensk råvara till biodrivmedel nyttjas idag.

Genom att skapa rätt förutsättningar skulle innovation och industriell utveckling inom svenska biodrivmedelsbranschen kunna ske. Det visar en ny rapport från Sweco.

Sweco har gjort en bedömning av förutsättningarna för att de politiska klimatmålen inom transportsektorn nås utifrån dagens politiska styrmedel. Enligt rapporten bedömer Sweco att det finns hinder för att flera av de uppsatta målen uppnås.

Sweco föreslår ett omtag för styrmedel gällande biodrivmedel och föreslår att en utredning om hur den inhemska produktionen kan öka tillsätts. I rapporten står att ”Utredningen skulle med fördel kunna likna den nyligen aviserade utredningen om svensk biogas framtid. Utredningen bör se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra samt ge förslag på specifika styrmedel som skulle kunna skapa innovation och industriell utveckling.”

– Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i svenska hållbara råvaror från skogs- och lantbruk. Vi behöver en politik som stimulerar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se