God orderingång för Wästbygg

Byggbolaget Wästbygg, som nyligen gick in på börsen, redovisade ett rörelseresultat på 67 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det är nästan dubbelt så mycket som samma period förra året. Foto: Wästbygg.

– Siffrorna för årets tredje kvartal är nu klara och det känns positivt att återigen få presentera en stark rapport. Utifrån segmentsrapportering, det vill säga med hänsyn tagen till successiv resultatavräkning i egenutvecklade bostadsrättsprojekt, redovisade vi ett rörelseresultat på 67 miljoner kronor för kvartalet, säger säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

Det är nästan dubbelt så mycket som samma period förra året. Orderingången under tredje kvartalet har varit god och har delvis kompenserat för den svagare orderingång än normalt som företagetet upplevde under kvartal två.

Från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2020 resultatavräknas egenutvecklade bostadsrättsprojekt först vid färdigställandet. Som komplement intäktsredovisas även dessa projekt över tid i segmentsrapporteringen då det är koncernens bedömning att detta ger en tydligare bild av koncernens ekonomiska ställning vid varje enskilt rapporttillfälle.

– Vad gäller direkta effekter av covid-19-pandemin är vi fortsatt endast marginellt påverkade och verksamheten löper i stort sett på som vanligt. Vi har heller inte behövt utnyttja någon av de statliga stödåtgärder som satts in eller permittera några anställda, fortsätter Jörgen Andersson.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Två egenutvecklade logistikanläggningar och ett egenutvecklat bostadsprojekt har sålts under kvartalet. Det sammanlagda värdet uppgick till 974 mkr. Logistikanläggningarna är under produktion och har delvis resultatavräknats under tredje kvartalet. Bostadsprojektet produktionsstartas och vinstavräknas först under fjärde kvartalet.
  • Kvartalets orderingång uppgick till 900 mkr och utgörs till största delen av fyra större entreprenadavtal inom Bostad och ett logistikprojekt.
  • Den 30 september offentliggjorde Wästbygg Gruppen prospektet för noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet finns för nedladdning på wastbygg.se
  • Vid en extra bolagsstämma den 28 september entledigades Elisabeth Falk som personvald revisor på grund av hälsoskäl. Det noterades att Grant Thornton Sweden AB fortsatt är valt revisionsbolag och att Lars Kjellgren fortsatt är huvudansvarig revisor. Vidare har Grant Thornton meddelat att Camilla Nilsson utsetts som medpåtecknande revisor, att underteckna tillsammans med huvudansvarig revisor.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se