Försämrad utveckling mot Levande skogar i Norrland

Årets regionala uppföljningar av miljökvalitetsmålet Levande skogar visar att trenden vänder nedåt i flera län i norra Sverige. Försämringarna handlar främst om att livsmiljöerna för känsliga arter minskar.

Varje år görs regionala uppföljningar av miljökvalitetsmålet Levande skogar i samtliga län. I Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län har trendpilen under flera år varit neutral, men i år vänder den nedåt.

– Det är små förändringar under flera år som lett till att vi i år kan konstatera en negativ trend, säger Vanja Strand, regional miljömålssamordnare på Skogsstyrelsen.

Försämringarna handlar framförallt om att livsmiljöerna för många känsliga arter minskar och blir mer utspridda när äldre naturskogar avverkas. Ett annat exempel är de fortsatta skadorna på kulturmiljöer som försämrar tillståndet.

– Det här visar hur viktigt det är att vi som myndigheter, skogsägare och skogsbruket fortsätter arbetet med att förbättra miljöhänsynen i skogen. Utan de åtgärder som redan gjorts hade läget varit ännu värre, säger Vanja Strand.

Andra län i Sverige som sedan tidigare har negativa trendpilar i miljömålsuppföljningen är Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Värmland och Hallands län. I övriga län är trendpilen fortsatt neutral.

De regionala uppföljningarna ligger till grund för den nationella bedömning av miljökvalitetsmålet som görs till våren.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se