Boverket lanserar klimatdatabas

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet. Foto: Per Eriksson.

Inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu företag i byggbranschen testa Boverkets klimatdatabas som ska fungera som ett stöd för klimatberäkningar.

Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid uppförarande av nya byggnader, Lagen, som föreslås gälla från och med nästa år, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet med den nya lagen är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i byggbranschen om hur klimatpåverkan från byggandet kan minskas.

– Boverket har under många år byggt upp ett system för att följa upp miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Genom Boverkets miljöindikatorer ser vi att sektorn står för en betydande klimatpåverkan, cirka 21 procent, av utsläppen i Sverige. Sektorn bidrar även till stora utsläpp utomlands genom import av byggprodukter säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Enligt Boverket är Sverige bland de första länderna i världen att styra mot minskade klimatutsläpp från byggskedet genom krav på klimatdeklarationer. Syftet med den nya lagen är Sverige ska nå klimatmålet senast 2045 om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Klimatomställningen är en utmaning vi delar med resten av världen och detta kommer öka branschens konkurrenskraft. Vi har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer och vi ser det som särskilt viktigt att stötta små och medelstora byggherrar samt byggentreprenörer, säger Anders Sjelvgren.

De nordiska länderna har inlett ett samarbete för att minska utsläppen av växthusgaser från den byggda miljön. Det har bland annat inneburit att klimatdatabasen har utvecklats gemensamt. 

Även Finland lanserar en klimatdatabas. Data i klimatdatabasen kommer vara landspecifika, men metoden för att utveckla klimatdata har gjorts på samma sätt. 

Enligt Boverket är målet att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen. Samarbetet gynnar i synnerhet de nordiska ländernas byggbranscher.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se