88 sätt att öka skogsproduktionen

Team Dacke

Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle. Det visar en rapport från den unika samverkansprocess där Skogsstyrelsen, skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen deltagit.

Genomförs de 88 åtgärderna kan tillväxten på sikt öka med 20 procent motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning. Det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år.

Åtgärderna handlar bland annat om att minska skogsskadorna, att sköta skogen effektivare och att använda bättre plantor.

– Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Under nästan tre år har samverkansprocessen pågått och aldrig tidigare har Skogsstyrelsen lett ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen, detta som en del i det nationella skogsprogrammet och med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Samverkansgruppen bedömer att följande tre insatsområden beräknas stå för uppemot 80 procent av den förväntade tillväxtökningen:

  • Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Här finns bland annat förslag som handlar om skogsträdsförädling och att använda bästa möjliga plantmaterial.
  • Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Förslagen innebär bland annat att plantera, röja och gallra vid rätt tid och på rätt sätt.
  • Minskade skogsskador. Till exempel nya bekämpningsmetoder för att möta hoten från granbarkborren, andra skadeinsekter och svampsjukdomar men också en minskning av mängden älgar och annat klövvilt för att begränsa betesskadorna.

Totalt finns förslag på tillväxthöjande åtgärder inom 13 olika områden.

När nu samverkansprocessen är klar blir nästa steg att genomföra åtgärderna. I en ny satsning ska Skogsstyrelsen skapa förutsättningar för alla aktörer att tillsammans se till att åtgärderna blir verklighet. Som en del av det Nationella skogsprogrammet har Skogsstyrelsen också fått i uppdrag att utveckla en rådgivningskampanj för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

– En bra och utvecklad skogsskötsel är en investering för framtiden. En viktig utgångspunkt för processgruppen har varit att åtgärdsförslagen ska utgå från den enskilde skogsägarens mål med sin skog. Det är nu angeläget att både skogsbruket och berörda myndigheter verkar för att de föreslagna åtgärderna genomförs, säger Göran Örlander, skogsstrateg, Södra skogsägarna.

Svenska Naturskyddsföreningen har reserverat sig mot rapporten.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se