Sopsaltningsmetoden ger färre cykelolyckor

sopsaltning

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.

Sopsaltning är en metod som tillämpas vid vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning de senaste åren. Metoden innebär att en sopvals används för snöröjning och att halkbekämpning sker kemiskt med saltlösning, torrt eller befuktat salt.

VTI har under många år bedrivit forskning kring metoden och då främst med fokus på metod, utrustning och strategi, för att kunna ge rekommendationer kring bästa möjliga tillämpning. I en ny studie har tidigare forskning kompletterats med analyser av olycksdata från Strada, för åren 2013 till och med 2017 gällande cyklister, fotgängare och mopedister samt data från cykelflödesmätningar från Stockholm.

Antalet olyckor på de sopsaltade stråken som rapporterats in under den aktuella perioden har inte varit så många att det varit möjligt att kvantifiera effekterna. Klart är dock att sopsaltmetoden inte lett till någon ökad olycksrisk, vilket kunde befaras. Detta med tanke på att cyklisternas hastighet sannolik ökar till följd av det förbättrade väglaget.

Halkolyckorna inträffade ofta i samband med interaktion med andra trafikanter, vanligtvis andra cyklister eller fotgängare, eller vid väjning för något i trafikmiljön som kantstenar, vägmärken, lyktstolpar eller liknande.

Flest halkolyckor stod fotgängarna för och de flesta inträffade i innerstaden, ofta på trottoarer.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: